Privacystatement

Als aanbieder van diagnostiek hebben wij te maken met (vertrouwelijke) patiëntgegevens. De bescherming van uw privacy is voor ons van essentieel belang. Met 'wij' bedoelen we SHO Groep B.V., Florijnweg 4, 6883 JP, VELP.

U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonsgegevens op een correcte wijze en volgens geldende wetgeving behandelen. Om inzichtelijk te maken hoe wij dat doen hebben wij dit privacystatement opgesteld.

Uw gegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens volgens de geldende wet -en regelgeving. De belangrijkste wetten op dit gebied zijn de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid en de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het voldoen aan deze wetten betekent dat wij uw gegevens alleen verzamelen voor het verlenen van medische zorg en dat wij de vertrouwelijkheid van uw gegevens waarborgen. In onze diagnostische centra worden uw persoonlijke gegevens zeer zorgvuldig behandeld. Iedere opdracht tot onderzoek van geregistreerde zorgverleners wordt met bijbehorende onderzoeksgegevens beveiligd opgeslagen.

Wanneer verzamelen wij uw gegevens?
Wij verzamelen uw gegevens onder andere bij de inschrijving van aangevraagd onderzoek door uw arts. Ook kan SHO gegevens ontvangen van andere zorgverleners wanneer u bent doorverwezen voor onderzoek.

Welke gegevens leggen wij vast?
De informatie die wij vastleggen is afkomstig uit het informatiesysteem van diegene die het diagnostisch onderzoek aanvraagt, in de meeste gevallen is dit de huisarts. Het gaat hierbij om naam en adresgegevens, uw geboortedatum, uw geslacht, uw BSN nummer, verzekeringsgegevens en, indien nodig voor communicatie met u, uw telefoonnummer en/of e-mailadres. Dit wordt door ons aangevuld met de uitkomsten van het onderzoek.

Waarom leggen wij uw BSN nummer vast?
Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren en uw Burger Service Nummer (BSN) te registreren. Dit doen wij op basis van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg. Het is belangrijk om zeker te weten dat alle persoonsgegevens kloppen zodat de uitkomsten van het onderzoek ook bij de juiste persoon terecht komen. Ook vragen wij u om een geldig legitimatiebewijs om uw identiteit en BSN nummer te controleren. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Wie heeft inzicht in uw gegevens?
Allereerst heeft natuurlijk uw behandelend arts toegang tot de beveiligde omgeving waarin uw onderzoeksgegevens zijn opgeslagen. Hij of zij ziet de uitslagen van het diagnostisch onderzoek waarvoor u bent aangemeld. Alleen bij ons geregistreerde zorgverleners hebben inzage en zij zien alleen de informatie betreffende het diagnostisch onderzoek dat door SHO bij u is uitgevoerd.

Daarnaast hebben medewerkers van SHO welke betrokken zijn bij de uitvoering en behandeling van uw onderzoek inzicht in uw gegevens. Ook gebruikt SHO deze gegevens voor de afhandeling van de administratie (facturering) en wij sturen een deel van de onderzoeksgegevens naar uw zorgverzekeraar. Dit is nodig om te kunnen vaststellen of u een vergoeding krijgt. Deze geautoriseerde medewerkers van SHO hebben allen een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Naast geautoriseerde medewerkers van SHO is het soms van belang dat medisch specialisten inzage krijgen in onderzoeksresultaten. Zij raadplegen deze informatie slechts voor zover dat noodzakelijk is voor validatie en autorisatie van onderzoeksresultaten. Het betreft hier dus alleen zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij uw onderzoek. Ook zij zijn verplicht tot geheimhouding.

Veiligheidsmaatregelen
Zoals gezegd is de bescherming van uw persoonlijke gegevens belangrijk voor SHO. Daarom hebben wij technische en organisatorische maatregelen getroffen met als doel uw gegevens te beschermen. U kunt hierbij onder meer denken aan beveiliging van onze (computer)netwerken, systemen en servers. Daarnaast besteedt SHO aandacht aan de opleiding en scholing van haar medewerkers zodat zij zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid en het belang van bescherming van persoonsgegevens.

Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. De wettelijke termijn is vastgesteld op 15 jaar. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen.

Verstrekking van gegevens aan derden
Wij slaan informatie op ten behoeve van de zorgverlening aan u. Dit houdt in dat uw onderzoeksgegevens op verzoek van uw arts gedeeld kunnen worden met een medisch specialist. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat geanonimiseerde data beschikbaar wordt gesteld aan een instelling voor wetenschappelijk onderzoek. Deze informatie is niet herleidbaar tot personen. Wilt u niet dat uw gegevens aan derden worden verstrekt dan kunt u hier bezwaar tegen maken.

Op basis van welke grondslag verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw gegevens omdat u hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld in geval van een aangevraagd onderzoek door uw arts. De onderzoeksgegevens stellen wij vervolgens aan deze arts ter beschikking op grond van uitvoering van een overeenkomst.

Als wij uw onderzoeksgegevens delen met een medisch specialist, dan gebeurt dat op grond van ons gerechtvaardigd belang of dat van een derde. Wij dragen hierdoor bij aan het waarborgen van de kwaliteit van de zorgverlening. Het gerechtvaardigd belang van de medisch specialist is erin gelegen dat door het gebruik van de onderzoeksresultaten, u niet nogmaals hetzelfde onderzoek hoeft te ondergaan. Dit is in uw belang. En hiermee wordt de efficiëntie en de kwaliteit van de verleende zorg gediend.

Ook kunnen wij verplicht zijn uw gegevens te verwerken op grond van een wettelijke plicht, bijvoorbeeld om te kunnen aantonen dat wij de wet naleven.

Uw rechten
Met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegeven heeft u een aantal specifieke rechten. Wij sommen deze rechten hieronder voor u op:

U heeft recht op inzage in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd, waarbij ter bescherming van uw privacy deze inzage pas wordt verleend indien u zich afdoende heeft gelegitimeerd;
U heeft recht om een verzoek in te dienen tot correctie van uw gegevens, waaronder het wijzigen of verwijderen van uw persoonsgegevens;
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde wijzen van gebruik van uw gegevens.
Als u toestemming heeft gegeven, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.

Het kan voorkomen dat wij niet (volledig) aan uw verzoek voor bijvoorbeeld inzage of verwijdering kunnen voldoen, bijvoorbeeld wanneer dit in strijd zou zijn met de wet.

Contact en vragen
Bij vragen of een verzoek met betrekking tot uw dossier kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. Deze is bereikbaar via mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of telefonisch via 088 - 999 7777. Wanneer u bezwaar heeft tegen bepaalde informatie-uitwisseling, raden wij u aan dit als eerste te bespreken met uw behandelaar. Daarnaast kunt u dit bezwaar kenbaar maken via onze Functionaris Gegevensbescherming (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Informatie
Aanvullende informatie over privacy in de zorg of wetgeving rondom dit onderwerp vindt u op de volgende websites:
Autoriteit Persoonsgegevens
Nederlandse Rijksoverheid

Terug naar boven